สินค้าถูกจองเต็มหมดแล้ว ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-277-9999

Sabai Trip ไต้หวัน อาลีซาน สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น Zhengbin Port 5วัน 3คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)

Sabai Trip ไต้หวัน อาลีซาน สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น Zhengbin Port 5วัน 3คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)
 • ทัวร์ : Taiwan [ ไต้หวัน ]
 • เที่ยวเมือง : Chiayi (เจียอี้ / เจียยี่) Taichung (ไตชุง) Taipei (ไทเป)
 • โดย : sabaitrip-SBT
 • รหัสโปรแกรม : T9245
 • Code : QQSBTTPE-BR041
 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
: นั่งรถไฟบนอุทยานแห่งชาติอาลีซาน เส้นทางที่ติด 1 ใน 3 เส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลก : ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

23.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน EVA AIR (BR) โดยเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
วันที่ 2

กรุงเทพ – ไทเป – หนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เจียอี้

01.45 ออกเดินทางสู่ เมืองไทเป โดย เที่ยวบินที่ BR206
06.35 น. ถึง ท่าอากาศยาน สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล จากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และเทพเจ้าแห่งความรักองค์ใหม่ล่าสุด หรือที่เรารู้จักกันในนาม “เฒ่าจันทรา” ที่มีชื่อเสียงมากในด้านความรักที่วัดหลงซันไทเป วัดนี้ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของเทพเจ้าสำคัญที่ท่านสามารถมาขอพรได้ครบทุกความปรารถนาที่วัดนี้ สิ่งที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้ยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญดอลล่าร์ไต้หวันเป็นฉากหลังให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่อีก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน เส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่กำลังประกบกันอยู่ และยังเป็นตำแหน่งฮวงจุ้ยทีดีมีมังกรล้อมรอบ พื้นที่บริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน นำท่านนั่งเรือยอร์ชชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ ล้อมรอบด้วยภูเขาและทะเล ถือเป็นเมืองเดียวในไต้หวันที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากถึง 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อุทยานแห่งชาติชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ (Southwest Coast National Scenic Area) และอุทยานแห่งชาติสิรายา โดยทั้ง 3 แห่งนี้ ล้วนมีทัศนียภาพที่โดดเด่นและสวยงาม ตั้งแต่ภูเขาไปจนถึงชายทะเล ทั้งยังเป็นที่ตั้งของยวี่ซัน ยอดเขาที่สูงที่สุดของไต้หวันอีกด้วย ทำให้เจียอี้มีระบบนิเวศทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการทำประมงและเพาะเลี้ยงหอยนางรมเป็นอย่างยิ่ง
ค่ำ รับประทานอาหาค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
พักที่ RENYI LAKE HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า
วันที่ 3

ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ไถจง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นำท่านแวะ ชิมชา ณ ร้านชา TEA SHOP ไต้หวันขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งใบชา ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ทำให้ไต้หวันเหมาะกับการปลูกชาเป็นอย่างยิ่ง ที่นี่มีชาให้เลือกหลากหลายประเภท ตั้งแต่ ชาอูหลงต้งติ่ง ชาอูหลงป๋ายเหา และชาเถี่ยกวนอิน ซึ่งชาทั้ง 3 ประเภทนี้ จัดได้ว่าเป็นชาชื่อดังจากไต้หวันเลยทีเดียว และท่านยังสามารถซื้อเป็นของฝากกลับไปได้อีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

นำท่านไปนั่งรถไฟสายโบราณเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน (Alishan National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน อยู่ในเขตเมืองเจียอี้ ทางตอนกลางของเกาะไต้หวัน ที่นี่ยังเป็นแหล่งผลิตชาคุณภาพสูงที่ขึ้นชื่อในระดับนานาชาติอีกด้วย นอกจากนี้คนไต้หวันนิยมเดินทางมาชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดเขาในยามเช้าที่นี่ ตามความเชื่อดั้งเดิมที่ว่า หมอกบนยอดเขาในยามเช้า ที่อุดมไปด้วยพลังชี่ ซึ่งก็คือพลังลมปราณ ที่ถือเป็นพลังพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่สามารถช่วยฟื้นฟูสุขภาพได้นั่นเอง (รวมนั่งรถไฟโบราณ 1 เที่ยว)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง หลังจากนั้นนำท่านสู่ ตลาดไถจง Taichung Night Market ตลาดกลางคืน แหล่งช้อปปิ้งเสื้อผ้า และของกินที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจง
เย็น อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ตลาดไถจง
พักที่ STAY HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า
วันที่ 4

ไถจง - ไทเป – ร้านพายสัปปะรด - ตึกไทเป101 (ไม่รวมขึ้นลิฟท์ชั้น89) – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป จากนั้นนำท่านแวะ ร้านพายสับปะรด Vigor pineapple ที่ถือว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไต้หวัน เปรียบเสมือนขนมประจำชาติเลยก็ว่าได้ แนะนำให้ท่านซื้อเป็นขนมฝากแก่คนทางบ้านหรือเพื่อนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

นำท่านถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป101 ที่ปัจจุบันถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของไต้หวัน หากท่านมาไต้หวันแล้วไม่มีรูปคู่กับตึกไทเป 101 นั่นแปลว่า ท่านมายังไม่ถึงไต้หวัน โครงสร้างของตึกนี้แสดงถึงความสามารถทางด้านวิศวกรรมของไต้หวัน เพราะตึกแห่งนี้ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันที่ช่วยถ่วงสมดุลของตัวตึกไว้ และช่วยการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยังเคยสูงที่สุดในโลก แต่ตึกไทเป 101 ยังคงความเป็นที่ 1 ของไว้ได้คือลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์เพื่อขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)

จากนั้นนำท่านแวะ ร้านสร้อยสุขภาพ ที่ขึ้นชื่อเรื่องสร้อยข้อมือ Germanium ที่ประกอบไปด้วยแม่เหล็กแร่ก้อนธาตุเจอมาเนี่ยม ที่มีคุณสมบัติทําให้เลือดลมเดินดีขึ้น เพิ่มความกระปรี้กระเปร่า และคลายความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการังน้ำลึก ที่เป็นอัญมณีล้ำค่าที่หายากซึ่งมีอยู่ไม่กี่ที่ในโลก

หลังจากนั้นนำท่านสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด้านในตัวอาคารประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่สำคัญ คือ ห้องแกลลอรี่รูปภาพต่างๆของอดีตประธานาธิบดีและคนใกล้ชิด รวมถึงรูปภาพของท่านมาดาม ซ่งเม่ยหลิง หรือมาดามของท่านเจียงนั่นเอง ภายในห้องนี้ไม่ได้มีแค่รูปภาพเท่านั้นที่เล่าเรื่องราวชีวประวัติของท่านทั้งสอ งแต่ยังมีข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้า รถยนต์กันกระสุนประจำตำแหน่ง ที่จัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจ ให้ท่านได้เลือกชมเลือกถ่ายรูปพร้อมฟังเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ และอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญ คือ บริเวณชั้น 4 จัดแสดงรูปปั้นขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุกๆ 1 ชม.จะมีการจัดโชว์การเปลี่ยนเวรของเหล่าหทารที่แสดงความเคารพและภักดีต่อท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค

แล้วนำท่านสู่ ซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ยอดนิยมที่สุดของไต้หวันเลยก็ว่าได้ หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควร์ไต้หวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวัน ด้านในมีหลากหลายแบรนด์สินค้าทั้งเสื้อผ้าและรองเท้ากี่ฬายี่ห้อต่าง ๆ ยังมีสินค้ายี่ห้อท้องถิ่นให้เลือกซื้อ แต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่สินค้าช้อปปิ้งอย่างเดียว ยังมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ท่านได้เลือกรับประทาน แนะนำว่าพลาดไม่ได้กับเมนู น้ำแข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ่งต้นตำรับของเมนูนี้อยู่ที่ซีเหมินติงนี่เอง
เย็น อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ซีเหมินติง
พักที่ YIDEAR HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า
วันที่ 5

ไทเป – ร้านคอสเมติค – จิ่วเฟิ่น – ท่าเรือประมงเจิ้งปิน – ตั้นสุ่ย - กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)

นำท่านแวะ ร้านคอสเมติค ศูนย์รวมเครื่องสำอางชื่อดังของไต้หวัน มากมายหลายแบรนด์ ที่ท่านสามารถซื้อเป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้

จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ระหว่างทางก่อนขึ้นเขาไปยังหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ท่านจะได้เห็นเส้นทางรถไฟแห่งแรกของไต้หวันที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ในอดีตที่จิ่วเฟิ่นเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียง ตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ สมัยราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ แต่ในยุคปัจจุบันนี้ที่หมู่บ้านจิ่วเฟิ่นเป็นหมู่บ้านที่มีการขายของพื้นเมือง ทั้งขนมพื้นเมือง อาหาร และของฝาก แบบพื้นเมืองหรือที่เราเข้าใจกันง่ายๆ คือ หมู่บ้านOTOPของไต้หวันนั่นเอง และที่นี่ยังมีโลเคชั่นความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนได้รับคัดเลือกเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์เกาหลี ซีรี่ย์ไต้หวัน และการ์ตูนแอนิเมชั่นของญี่ปุ่นที่ฉายทั่วโลกอย่างเรื่อง SPIRITED AWAY ทำให้ผู้คนทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บ้านจิ่วเฟิ่นจากการ์ตูนเรื่องนี้ และกลายเป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)

นำท่านสู่ ท่าเรือประมงเจิ้งปิน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะเหอผิง เป็นท่าเรือประมงเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน สร้างขึ้นโดยชาวญี่ปุ่นในปี 1934 ในช่วงยุคอาณานิคมของญี่ปุ่น ที่นี่เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน Zhengbin Fishing Port Color House เป็นจุดเช็คอิน IG ยอดนิยมใน Keelung บ้านสีรุ้ง 16 ถือเป็นจุดเช็คอินใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไต้หวัน

จากนั้นนำท่านสู่ ตั้นสุ่ย เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกน้ำที่ได้รับความนิยมมากสำหรับคนไทเป ในช่วงเย็นจะมีหนุ่มสาวมากมายเดินทางมาชมพระอาทิตย์ตกน้ำ มีลักษณะเป็นปากอ่าวที่มีความเจริญรุ่งเรืองมายาวนานตั้งแต่ 400 ปีที่แล้ว และหลังจากชมวิวสวยๆกันแล้ว ก็จะมาเดินเล่นกันต่อที่ ถนนโบราณตั้นสุ่ย แหล่งช้อปปิ้ง กินเที่ยว ที่ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมาก
20.45 น. นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย เที่ยวบินที่ BR205
23.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
รายละเอียดและเงื่อนไข
 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 3. การชำระค่าบริการ

3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท

3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 15,000 บาท

3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง **30 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**

3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น

 1. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 2. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 3. การยกเลิกการเดินทาง

***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***

 • แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
 • แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด

**สำคัญ!! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าเมืองไต้หวันโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและไต้หวัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**

 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า

หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน

- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

 1. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 2. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 3. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 4. อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง
 5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  (เฉพาะค่าบริการ)
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

*เงื่อนไขประกันการเดินทาง*  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

            ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ **

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่าผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด)
 2. ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ ** อัตราค่าบริการนี้เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น ในกรณีพาสปอร์ตต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่ม ท่านละ 4,500 บาท **
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
  *สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
 5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ทริป/ท่าน (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีบริบูรณ์) ชำระที่สนามบิน
 7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ไม่บังคับทิป)