บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า ย่าติง เต๋อชิง เที่ยว 2 ภูเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ไป๋หม่าและภูเขาหิมะเหมยลี่ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุทยานย่าติง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Ruili Airlines (DR)

บินตรงลี่เจียง  แชงกรีล่า ย่าติง เต๋อชิง เที่ยว 2 ภูเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ไป๋หม่าและภูเขาหิมะเหมยลี่ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุทยานย่าติง 6 วัน 5 คืน  โดยสายการบิน Ruili Airlines (DR)
  • ทัวร์ : China [ จีน ]
  • เที่ยวเมือง : Lijiang (ลี่เจียง) Daocheng-Yading (เต้าเฉิง-ย่าติง) Shangri-La (แชงกรี-ลา)
  • สายการบิน : Ruili Airlines
  • โดย : sabaitrip-SBT
  • รหัสโปรแกรม : T10019
  • Code : QQSBTLJG-DR004
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-แชงกรีล่า-ย่าติง-ผ่านชมทุ่งหญ้า+หมู่บ้านทิเบต+วิวภูเขาหิมะ-ย่าติง-(รวมรถอุทยาน)-จุดชมวิวภูเขาหิมะ 3 พระโพธิสัตว์-ทุ่งหญ้าลั่วหรง-วัดชงกู่-ทะเลสาบไข่มุก-เต๋อชิง-วัดตงจู๋หลิง-ผ่านชมวิวภูเขาหิมะไป๋หม่า-ชมพระอาทิตย์ตกดินภูเขาหิมะเหมยลี่-ชมพระอาทิตย์ขึ้นภูเขาหิมะเหมยลี่-โค้งแม่น้ำจินซาเจียง-แชงกรีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิน-ลี่เจียง
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
12 ก.ย. 2567 - 17 ก.ย. 2567
33,900
จอง
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - LJG2024-09-12 2024-09-1213:40 - 17:20DR5042
LJG - BKK2024-09-17 2024-09-1710:35 - 12:40DR5041
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

14 ก.ย. 2567 - 19 ก.ย. 2567
33,900
จอง
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - LJG2024-09-14 2024-09-1713:40 - 17:20DR5042
LJG - BKK2024-09-19 2024-09-1910:35 - 12:40DR5041
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

21 ก.ย. 2567 - 26 ก.ย. 2567
33,900
จอง
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - LJG2024-09-21 2024-09-2113:40 - 17:20DR5042
LJG - BKK2024-09-26 2024-09-2610:35 - 12:40DR5041
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

12 ต.ค. 2567 - 17 ต.ค. 2567
35,900
จอง
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - LJG2024-10-12 2024-10-1213:40 - 17:20DR5042
LJG - BKK2024-10-17 2024-10-1710:35 - 12:40DR5041
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

17 ต.ค. 2567 - 22 ต.ค. 2567
35,900
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - LJG2024-10-17 2024-10-1713:40 - 17:20DR5042
LJG - BKK2024-10-22 2024-10-2210:35 - 12:40DR5041
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ลี่เจียง (DR5042:13.35-17.00)-เมืองโบราณลี่เจียง

11.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ Ruili Airlines (DR) รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม/ ท่านละ 1 ใบ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
13.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินซันยี่ เมืองลี่เจียง โดยเที่ยวบินที่ DR5042 **มีเครื่องดื่มบนเครื่อง**
17.00 น. เดินทางถึง สนามบินซันยี่ เมืองลี่เจียง เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวน่าซี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) เมนูพิเศษสุกี้ปลาแซลมอน
นำท่านชม เมืองโบราณลี่เจียง หรือเมืองโบราณต้าเหยียนเจิ้งซึ่งเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาในสมัยต้นราชวงศ์ถังมีประวัติยาวนานกว่า 1,300 ปีตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางการโอบล้อมด้วยสายน้ำน้อยใหญ่ที่ไหลมาจากสระมังกรดำพื้นที่ตั้งของเมืองโบราณแห่งนี้มีรูปร่างลักษณะคล้ายหินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์เช่นอาคารไม้แบบจีนโบราณต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลมลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ด้วยความสวยงามเหล่านี้ทำให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยองค์การยูเนสโก้นอกจากนี้ยามค่ำคืนก็มีการประดับไฟแสงสีงดงามอีกด้วย
สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ อยากจะลองเป็นหนุ่ม สาว ชาวจีน ทิเบต หรือชาวจีนพื้นเมืองชาวไป๋ ชาวหน่าซี สามารถเช่าชุดและใช้บริการช่างภาพ ช่างแต่งหน้าได้ โดยแพ็คเกจมีราคาตั้งแต่ 199-399 RMB
ที่พัก LUCKY DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2

ลี่เจียง-แชงกรีล่า-ย่าติง-ผ่านชมทุ่งหญ้า+หมู่บ้านทิเบต+วิวภูเขาหิมะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)
นำท่านออกเดินทางสู่ ย่าติง ระหว่างทางผ่านชม เมืองแชงกรีล่า หรือเดิมชื่อ เมืองจงเตี้ยน เป็นที่อยู่ของชาวทิเบต และยังมีชาวหน่าซี ชาวไป๋อาศัยอยู่ปะปนรวมอยู่ด้วยเพราะมีพื้นที่ติดต่อกันกับเมืองลี่เจียง ที่เมืองแชงกรีล่าท่านจะได้พบกับ สถาปัตยกรรม บ้านเรือน ที่สวยงามตัดกันกับขอบฟ้าตามสไตล์ทิเบตที่สุดแสนโรแมนติก สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ ดินแดนแห่งความฝัน ” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
ออกเดินทางบนเส้นทางสายอารยธรรมทิเบต ไปตามเส้นทางลัดเลาะไหล่เขามุ่งหน้าสู่ อุทยานย่าติง ระหว่างทางผ่านชมวิวทุ่งหญ้าและหมู่บ้านทิเบตตาม 2 ข้างทาง นับเป็นเส้นทางที่สวยงามควรค่าแก่การไปเยือนสักครั้งในชีวิต
เดินทางถึง เมืองยื่อหวา ชุมชนทิเบต ที่นี่เป็นจุดพักรถสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนอุทยานย่าติง ผู้คนที่นี่เป็นมิตรอัธยาศัยดี พิเศษห้ามพลาดเชิญท่านลิ้มรสชาเนย การดื่มชาเนยของชาวยื่อหวานั้นนอกจากจะเป็นการดื่มเพิ่มความอบอุ่นแล้วยังสืบทอดกันต่อมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) เมนูพิเศษ อาหารทิเบต
ที่พัก RAMADA ENCORE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3

ย่าติง-(รวมรถอุทยาน)-จุดชมวิวภูเขาหิมะ 3 พระโพธิสัตว์-ทุ่งหญ้าลั่วหรง-วัดชงกู่-ทะเลสาบไข่มุก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
จากนั้นนำท่านนั่งรถอุทยานชมความงดงามของ อุทยานย่าติง ดินแดนที่ถูกขนานนามว่าเป็น “แชงกรีล่าแห่งสุดท้าย (最后的香格里拉)” ตั้งอยู่ในตำบลแชงกรีล่า อำเภอเต้าเฉิง เขตปกครองตนเองทิเบตกานจือ มณฑลเสฉวน เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ขึ้นชื่อว่างดงามที่สุดของจีน เป็นเขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งประกอบไปด้วยจุดชมวิวทิวทัศน์มากมาย ทั้งทุ่งหญ้า ทะเลสาบ ภูเขาหิมะ และป่าไม้เปลี่ยนสีที่งดงาม เปรียบเสมือนสวรรค์บนดินเลยก็ว่าได้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
จุดชมวิวภูเขาหิมะ 3 พระโพธิสัตว์ ชมสามขุนเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อในพุทธศาสนาของชาวทิเบต ซึ่งประกอบด้วย ภูเขาเซี่ยนั่วตัวจี๋ (夏诺多吉) ภูเขายางม่ายหย่ง (央迈勇) และภูเขาเซียนหน่ายยื่อ (仙乃日) ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในย่าติง
เดินทางถึง ทุ่งหญ้าลั่วหรง (Luorong Pasture) ทุ่งหญ้าสีทองเหลืองอร่ามสลับกับสีเขียว ที่มีขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยภูเขา เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการชมภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งสาม โดยท่านจะพบฝูงแกะและวัวอยู่ในทุ่งหญ้าใกล้กับธารน้ำใสๆ ที่ไหลลงมาจากยอดเขาหิมะ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แบบกล่องท่านละ 1 ชุด (มื้อที่ 6)
บ่าย นำท่านเดินทางตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติสองข้างทางเต็มไปด้วยทุ่งหญ้า ลำธาร เพลิดเพลินกับทัศนียภาพ ระยะทางประมาณ 500 เมตร ถึง วัดชงกู่ วัดทิเบตที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ขนาดเล็ก สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวน ต้ังอยู่บนความสูง3,880 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นวัดที่ชาวทิเบตเคารพและศรัทธาอย่างยิ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามแห่ง ที่นีมีสัญลักษณ์พิเศษของวัดทิเบต โดยท่านจะได้พบกับธงหลากหลายสี สะบัดสวยงามฉากเบื้องหลังเป็นภูเขาหิมะอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นภาพที่งดงามยิ่งนัก
สมควรแก่เวลานำท่านนั่งรถอุทยานเดินทางไปยังจุดไฮไลท์ของเส้นทางอุทยานย่าติงครั้งนี เพื่อชมความงดงามของ ทะเลสาบไข่มุก (珍珠海) หรือที่บ้างก็เรียกว่า ทะเลสาบจัวหม่าลาชั่ว (卓玛拉错) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่เกิดจากการละลายของหิมะบนเขาเซียนหน่ายยื่อ ใช้เวลาในการเดินชมประมาณ 2-3 ชั่วโมง รวมระยะทางไป-กลับประมาณ 3 กิโลเมตร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
ที่พัก RAMADA ENCORE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4

ย่าติง-เต๋อชิง-วัดตงจู๋หลิง-ผ่านชมวิวภูเขาหิมะไป๋หม่า-ชมพระอาทิตย์ตกดินภูเขาหิมะเหมยลี่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเต๋อชิง ลึกเข้าไปทางเหนือของมณฑลยูนนาน บริเวณชายแดนยูนนาน-ทิเบต-เสฉวน อันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย อดีตบริเวณนี้เคยเป็นแคว้นของทิเบต ต่อมาจีนได้ประกาศรวมไว้กับมณฑลยูนนานเป็นเขตสำหรับผู้ค้นหาสิ่งใหม่ๆ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6ชั่วโมง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)
บ่าย เดินทางถึง วัดตงจู๋หลิง เป็นวัดทิเบตนิกายหมวกเหลือง ที่สำคัญที่สุดของยูนนาน ภายในพระอุโบสถวัดประดิษฐานองค์ลามะ หมวกเหลือง กว่า 200 รูป และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนสีสวยงาม
จากนั้นเดินทางสู่เส้นทางไต่ขอบฟ้าเต๋อชิง ระหว่างทางแวะชมวิวภูเขาหิมะไป๋หม่า เป็นยอดเขาทีมีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 4,450 เมตร บนยอดเขาปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี ภูเขาแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า ภูเขาหิมะม้าขาว เนื่องจากมีลักษณะหิมะปกคลุมภูเขาคล้ายม้ากำลังวิ่งผ่านภูเขา
นำท่านชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกของภูเขาหิมะเหม่ยลี่ โดยลัดเลาะสู่จุดชมวิวภูเขาหิมะเหมยหลี่ เป็นยอดเขาสูงสุดอันดับหนึ่งของมณฑลยูนนาน มีความสูงถึง 6,740 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองเต๋อชิง ห่างจากตัวเมืองเต๋อชิงประมาณ 20 กิโลเมตร เหม่ยลี่มีทั้งหมด 13 ยอด เรียกว่า เทือกเขาโอรสสวรรค์ (ไท้จื่อซาน) เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย มียอดเขาเหมยลี่ สูงตระหง่านเป็นรูปปิรามิดมีความสูงถึง 6,740 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นยอดเขาที่สำคัญที่สุดและสูงที่สุด และถือเป็นหนึ่งในแปดยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตที่จะต้องมากราบนมัสการ และเดินทักษิณาวัตรรอบภูเขาแห่งนี้อย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิต
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)
ที่พัก GUAN JING TIAN TANG หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 5

ชมพระอาทิตย์ขึ้นภูเขาหิมะเหมยลี่-โค้งแม่น้ำจินซาเจียง-แชงกรีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิน-ลี่เจียง

เช้า อรุณสวัสดิ์เช้าที่สดใส นำท่านชมความงดงามของแสงแรกยามอรุณ ณ จุดชมวิวภูเขาหิมะเหมยลี่ ชมพระอาทิตย์ขึ้นภูเขาหิมะเหมยลี่ ยอดภูเขากลาเซียร์ที่ค่อยๆกลายเป็นสีทองเหลืองอร่าม สายลมหนาวพัดผ่านกับแสงแดดอ่อนๆยามเช้า ช่างเป็นบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกอย่างยิ่ง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11)
นำท่านเดินทางกลับสู่ ลี่เจียง ระหว่างทางแวะเยี่ยมชม โค้งแม่น้ำทรายทองจินซาเจียง ตั้งอยู่ระหว่างทางไปภูเขาหิมะเหมยหลี่ น้ำที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)
บ่าย จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดลามะซงจ้านหลิน ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาฝอปิงห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือ 4 กิโลเมตรสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปีมีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูปสร้างขึ้นในสมัยการปกครองของดะไลลามะองค์ที่ 5 ซึ่งใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้นในช่วงศตวรรษที่ 17 สมัยจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิงได้มีการซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครั้งโครงสร้างของวัดแห่งนี้สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ที่มีหอประชุมหลัก 2 ห้องและโอบล้อมไปด้วยห้องพักสำหรับพระกว่า 100 ห้องนอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมายรวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลี่เจียง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)
ที่พัก LUCKY DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 6

ลี่เจียง– กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (DR5041 : 10:35 - 12:40)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 14)
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซันยี่ เมืองลี่เจียง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ Ruili Airlines (DR) รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม/ ท่านละ 1 ใบ
10.35 น.น. อำลา เมืองลี่เจียง เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ DR5041 **มีอาหารบนเครื่อง**
12.40 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจในการเดินทาง
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
รายละเอียดและเงื่อนไข

1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว

3.       การชำระค่าบริการ

3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท

3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท

3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง **45 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**

3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น

4.       กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)

5.       กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

1.      ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว

2.      ค่าเอกสารเข้าเมืองเดินทางเข้าประเทศจีนสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ

3.      ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด

4.      ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
*สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน

5.      ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน

6.      ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน

7.       ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

SBTLJG5NLJGDR240912-1 เดินทางวันที่ 12 ก.ย. 2567 - 17 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - LJG 2024-09-12 ถึง 2024-09-12 13:40 - 17:20 avatar-img DR5042
LJG - BKK 2024-09-17 ถึง 2024-09-17 10:35 - 12:40 avatar-img DR5041
SBTLJG5NLJGDR240914-1 เดินทางวันที่ 14 ก.ย. 2567 - 19 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - LJG 2024-09-14 ถึง 2024-09-17 13:40 - 17:20 avatar-img DR5042
LJG - BKK 2024-09-19 ถึง 2024-09-19 10:35 - 12:40 avatar-img DR5041
SBTLJG5NLJGDR240921-1 เดินทางวันที่ 21 ก.ย. 2567 - 26 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - LJG 2024-09-21 ถึง 2024-09-21 13:40 - 17:20 avatar-img DR5042
LJG - BKK 2024-09-26 ถึง 2024-09-26 10:35 - 12:40 avatar-img DR5041
SBTLJG5NLJGDR241012-1 เดินทางวันที่ 12 ต.ค. 2567 - 17 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - LJG 2024-10-12 ถึง 2024-10-12 13:40 - 17:20 avatar-img DR5042
LJG - BKK 2024-10-17 ถึง 2024-10-17 10:35 - 12:40 avatar-img DR5041
SBTLJG5NLJGDR241017-1 เดินทางวันที่ 17 ต.ค. 2567 - 22 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - LJG 2024-10-17 ถึง 2024-10-17 13:40 - 17:20 avatar-img DR5042
LJG - BKK 2024-10-22 ถึง 2024-10-22 10:35 - 12:40 avatar-img DR5041