แพ็กเกจ ทริปดำน้ำ-สปีดโบ๊ท 1 วัน (เกาะพีพี+เกาะไข่นอก)

แพ็กเกจ ทริปดำน้ำ-สปีดโบ๊ท 1 วัน (เกาะพีพี+เกาะไข่นอก)
  Code : QQT00104
  แพ็กเกจ : ไทย
  เส้นทาง : ภูเก็ต
  ระยะเวลา : 1 วัน คืน
 • โดย : ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส - 11/02024
 • 01055******07

  ไฮไลท์ :

  ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา อ่าวปิเล๊ะ เกาะไข่ โดยเรือเร็วสปีดโบ๊ท (speed boat)

ราคาเริ่มต้น
ตัวเลือกแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ + รายละเอียด เพื่อเช็คราคา

เลือกวันที่ใช้บริการ ( จองก่อนใช้บริการ 1 วัน )

เลือกรายละเอียดที่คุณต้องการ

 • ราคาไม่รวมรวมรถ รับ-ส่ง
 • ราคารวมรถ รับ-ส่ง
รายการ
ราคา
ระบุจำนวน
ผู้ใหญ่
1,390
เด็ก (อายุ 4-10 ปี)
1,190
กิจกรรม ( 1 วัน คืน )

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

เวลา

ทริปดำน้ำ-สปีดโบ๊ท 1 วัน (เกาะพีพี+เกาะไข่นอก)

08.00 น.  รับลูกค้าจากที่พักสู่ท่าเรือเกาะสิเหร่
08.30 น.  ยินดีต้อนรับสู่ท่าเรือเกาะสิเหร่ ทำการเช็คอิน บริการชา กาแฟ ขนม เจ้าหน้าที่อธิบายโปรแกรมก่อนออกเดินทาง
09.00 น.  ออกเดินทางจากท่าเรือ (เกาะสิเหร่) มุ่งสู่เกาะพีพี
09.45 น.  เดินทางถึง อ่าวมาหยา เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป จากนั้นแวะ อ่าวปิเละลากูน เพื่อเล่นน้ำที่น้ำทะเลใส สีเขียวมรกรต จุดนี้วิวล้อมรอบด้วยเขาหินปูนที่สวยงาม พาล่องแวะถ่ายรูปที่ ถ้ำไวกิ้ง สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น และไปชมลิงแสมทะเลที่ หาดลิง และ ดำน้ำดูประการัง ที่ 3 หาดบริเวณ เกาะพีพี
12.00 น.  ออกเดินทางจากเกาะพีพี ไปยังเกาะไข่นอก
13.00 น.  ถึง เกาะไข่นอก รับประทานอาหารกลางวันแบบเซ็ตเมนูจากร้านนนทศักดิ์ มารีน พักผ่อน และสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ ดำน้ำตื้น นั่งชิลบริเวณริมชายหาด
16.30 น.  เดินทางออกจากเกาะไข่นอกเพื่อกลับสู่ท่าเรือ
17.00 น.  เดินทางถึงท่าเรือเกาะสิเหร่
หมายเหตุ โปรแกรมและเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลม และระดับน้ำทะเล

 

อัตราค่าบริการ (เรือออกทุกวัน)

เกาะพีพี+เกาะไข่นอก

ผู้ใหญ่

เด็ก 4-10 ปี

ไม่รวมรถรับ-ส่ง

1,390 บาท

1,190 บาท

รวมรถรับ-ส่ง

1,490 บาท

1,290 บาท

รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไข (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง

2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

3. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

 

อัตรานี้รวม

1. รถรับส่ง โรงแรม-ท่าเรือ (ฟรีโซน ตัวเมือง กะตะ กะรน ป่าตอง)

2. อาหาร (ที่เกาะไข่นอก)

3. อุปกรณ์ดำน้ำ

4. มัคคุเทศก์

5. ประกันอุบัติเหตุ

6. เครื่องดื่มและผลไม้

7. ค่าทำเนียมขึ้นเกาะ

8. เก้าอี้บนชายหาด

 

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ตามความพึงพอใจ

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรุณาแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

 

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน

2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด

3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

 

การยกเลิกการเดินทาง

- เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี